Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Zřízení vodovodní přípojky

Drobečková navigace

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Pro každou připojovanou nemovitost s jedním číslem popisným, evidenčním, či parcelním číslem se zřizuje právě jedna samostatná vodovodní přípojka. Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník nemovitosti připojené na tuto přípojku, pokud se neprokáže opak.

Vodovodní přípojky musí být provedeny od navrtávacího pasu po vodoměrnou šachtu kolmo na související řad, z jednoho souvislého kusu materiálu, výjimečně lze spojkovat potrubí za pomoci elektro tvarovek (tento úkon je plně v kompetenci provozovatele).

Poslední přípojka na koncové větvi řadu nesmí být blíže koncovému hydrantu než 3,0 m.

Potřebnou dokumentaci, vyjádření provozovatele a správců ostatních sítí i územní souhlas zajišťuje majitel napojované nemovitosti.
Zřízení nové přípojky projednává a po technické stránce schvaluje technický úsek Vodohospodářské společnosti Benešov a.s. Vodovodní přípojky je možné zřizovat a povolovat pouze na zkolaudované vodovody. Vodovodní potrubí se nesmí propojovat s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodní přípojky.
Navrtávku (tj. napojení přípojky na vodovodní řad) a osazení vodoměru  provádí výhradně provozovatel vodovodní sítě.

 

Zhotovení přípojky

Vodohospodářská společnost Benešov a.s. v nabízí službu zhotovení přípojky zahrnující:

  • vypracování projektové dokumentace
  • vyřízení územního souhlasu včetně potřebných vyjádření
  • vyhotovení přípojky a její uvedení do provozu

Více o službě

 

Projektová dokumentace na vodovodní přípojku

Kompletní projektová dokumentace musí obsahovat technickou zprávu, snímek pozemkové mapy, situaci 1:500 nebo detailnější měřítko, podélný profil, výkres vodoměrné šachty včetně vodoměrné sestavy. Poslední přípojka na koncové větvi řadu nesmí být blíže koncovému hydrantu než 3,0 m.

 

Materiál

Zpravidla se používá HDPE v profilu DN32 mm pro 1 rodinný dům, DN40-63 mm pro bytový dům, či větší objekt.

 

Umístění vodoměrů

Vodoměr se osazuje vždy do vodoměrné šachty, umístěné do 1,50 m za hranicí připojovaného pozemku na připojovaný pozemek, a zároveň do 7 m od souvisejícího řadu. Pokud nelze technicky dodržet podmínku 7 metrů, umístí se vodoměrná šachta do zeleného pásu před pozemek (se souhlasem vlastníka pozemku cizího pozemku). Dno vodoměrné šachty doporučujeme 1,50 m pod terénem z důvodu nezámrznosti.
Výjimečně u podsklepeného objektu, který lícuje s veřejným prostranstvím, a kde není možné zřídit vodoměrnou šachtu, se umísťuje vodoměr do sklepních prostorů maximálně do 1,50 m od obvodového zdiva, výška od podlahy je min. 0,20 m a maximálně 1,20 m, stejně tak u bytových domů, kde není prostorově možné vodoměrnou šachtu umístit.

 

Vzorová skladba vodovodní přípojky (do DN 50 včetně):

Poznámka: některé položky mohou být sjednoceny do tržních sestav

Vodoměrná sestava musí být zajištěna proti deformacím podložením nebo upevněním na stěnu.

 

Vodoměrné šachty

Vodoměrná šachta musí být chráněna proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody, odvětratelná, přístupná a provedena tak, aby armatury v ní umístěné byly dostatečně chráněny před mrazem.

Doporučujeme vodoměrnou šachtu SB vr 1100/1,5 B30. Jedná se o plastovou monolitickou šachtu s vnitřním průměrem 1000 mm.
V závislosti na umístění vodoměrné šachty se pak vodoměrná šachta uzavírá pochozím, či pojezdovým poklopem. V místech zatěžovaných dopravou, např. v příjezdových komunikacích, je nutné pojezdový poklop osadit na betonovou roznášecí desku.

 

Postup při zřizování vodovodní přípojky

Pro zřízení přípojek a jejich zaevidování a uvedení do provozu je nutno dodržet následující postup:

1.Vypracování projektové dokumentace.

2.Projednání a schválení technického řešení na technickém úseku provozovatele, tj. Vodohospodářské společnosti Benešov a.s.

3.Zajištění vyjádření ostatních správců sítí (ČEZ, CETIN, plyn).

4.Zajištění souhlasu vlastníka vodohospodářských sítí, zpravidla obce.

5.Místně příslušný stavební úřad vydá územní souhlas nebo územní rozhodnutí

6.Vlastní realizace přípojky (přípojek) - přípojku může realizovat pouze oprávněná osoba nebo firma, svépomoc je možná pouze u zemních prací - napojení na veřejný řad povolenými způsoby a provedení přípojky kontroluje před záhozem provozovatel (u vodovodní přípojky osazuje navrtávací pas výhradně provozovatel) - majitel zajistí provedení tlakové zkoušky podle ČSN 75 5911 u vodovodní přípojky (tlakové zkoušky může na vyžádání zajistit příslušné provozní středisko Vodohospodářské společnosti Benešov a.s.) .

7.Realizaci přípojek si na své náklady zajišťuje stavebník (majitel napojované nemovitosti); jeho povinností je s předstihem 1 týdne oznámit provozovateli zahájení prací na realizaci přípojky.

8.Uvedení přípojky (přípojek) do provozu - stavebník vyzve po dokončení přípojky provozovatele ke kontrole a předloží provozovateli protokol o výše uvedené zkoušce. Je-li vše v pořádku a provedení odpovídá příslušným požadavkům, normám a předpisům, vydá provozovatel souhlas s uvedením přípojek do provozu - následně musí být bez odkladu uzavřena smlouva s provozovatelem na odběr vody; bez uzavřené smlouvy nelze podle zák. 274/2001 Sb. přípojky provozovat (stavebník při kontrole vyplní dotazník pro uzavření obchodní smlouvy s Vodohospodářskou společností Benešov a.s.).

9.Vodovodní přípojka dle zákona 274/2001 Sb. nesmí být propojena s jiným zdrojem vody (např. studna, vrt apod.)

10.Přípojky je nutno před zásypem zdokumentovat a nafotit a geodeticky zaměřit.

11.Geodetické zaměření přípojky předat provozovateli.

 

Realizace vodovodní přípojky:

  • navrtávku provádí výhradně provozovatel
  • vodoměr osazuje výhradně provozovatel 
  • uzávěr vodovodní přípojky musí být označen identifikační tabulkou a u potrubí musí být připoložen identifikační vodič
  • majitel zajistí provedení protokolární tlakové zkoušky 
  • přípojku může realizovat jedině oprávněná firma, svépomoc je možná pouze u zemních prací

 

Uvedení přípojky do provozu:

  • stavebník vyzve po dokončení bezodkladně provozovatele ke kontrole vodovodní přípojky a předloží provozovateli protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky, bude-li provedení přípojky a tlaková zkouška v pořádku vydá provozovatel souhlas s uvedením přípojky do provozu 
  • následně bude uzavřena smlouva na odběr vody, neboť bez uzavřené smlouvy nelze vodovodní přípojku provozovat (stavebník vyplní dotazník pro uzavření obchodní smlouvy)

 

Postup při rušení vodovodní přípojky

Fyzické zrušení vodovodní přípojky zajišťuje provozovatel vodovodní sítě na náklady majitele přípojky. Zrušení se sestává z odpojení navrtávacího pasu od hlavního řadu, demontáže ovládacího vřetene, demontáže vodoměru vč. odpočtu stavu a všech povrchových znaků (poklop, orientační tabulka). Likvidace vodoměrné šachty bude provedena pouze v případě, že je umístěna na veřejně přístupném pozemku. Konce potrubí rušené vodovodní přípojky budou zaslepeny, větší profil potrubí od DN 80 včetně bude zalit cementovou směsí.

 

Rekonstrukce přípojky

Při rekonstrukci přípojky se postupuje jako při budování nové přípojky. Je nutné nechat si vypracovat novou projektovou dokumentaci na přípojku a zaslat projektovou dokumentaci k odsouhlasení. Následně se může provézt fyzická rekonstrukce přípojky.

 

Ochranná pásma vodovodních řadů, vzdálenosti pro křížení a souběh

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a pro ochranu okolních staveb před poškozením se vymezují ochranná pásma stanovená zákonem 274/2001 Sb. V ochranném pásmu vodovodního řadu lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem provozovatele (§23, zákon 274/2001Sb.). Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí (dle ČSN 73 6005):

Druh sítí Vzdálenost od vodovodní sítě a přípojky (m)
Silové kabely do: 1 kV 0,40
Silové kabely do: 10 kV 0,40
Silové kabely do: 35 kV 0,40
Silové kabely do: 220 kV 0,40
Sdělovací kabely 0,40
Plynovodní potrubí do: 0,005 PMa 0,50
Plynovodní potrubí do: 0,3 PMa 0,50
Vodovodní sítě a přípojky 0,60
Tepelné sítě 1,00
Kabelovody 0,60
Stokové sítě a kanalizační přípojky 0,60
Potrubní pošta 0,50
Kolektor 0,60
Koleje tramvajové dráhy 1,00

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí (dle ČSN 73 6005):

Druh sítí Vzdálenost od vodovodní sítě a přípojky (m)
Silové kabely do: 1 kV 0,40 / 0,20
Silové kabely do: 10 kV 0,40 / 0,20
Silové kabely do: 35 kV 0,40 / 0,20
Silové kabely do: 220 kV 0,40
Sdělovací kabely 0,20
Plynovodní potrubí do: 0,005 PMa 0,15
Plynovodní potrubí do: 0,3 PMa 0,15
Vodovodní sítě a přípojky -,--
Tepelné sítě 0,20
Kabelovody 0,20
Stokové sítě a kanalizační přípojky 0,10
Potrubní pošta 0,20
Kolektor 0,20
Koleje tramvajové dráhy 1,50