Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Obchodní podmínky

Drobečková navigace

Celý dokument ke stažení zde.

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

 

 1. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky se vztahují na dodávky vody a odvádění odpadních vod v rámci uzavřeného smluvního vztahu a jsou nedílnou součástí Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod (dále jen Smlouvy) podle zák. č. 89/2012 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb.(dále jen „zákon“), prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Ministerstva zemědělství ČR a zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon).

 

 1. Vymezení pojmů

2.1 Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, dále pak v případech uvedených v zákoně organizační složka státu, popř. společenství vlastníků. Pokud uzavírá smlouvu společný zástupce spoluvlastníků pozemků nebo stavby má se za to, že jedná po dohodě a ve shodě s nimi. Toto je povinen vůči dodavateli osvědčit písemnou plnou mocí. Pokud je zásobováno přípojkou více vlastníků pozemků nebo staveb, pak se má za to, že odběratelem je vlastník prvního pozemku nebo stavby, který je na vodovod nebo kanalizaci připojen, není-li dohodnuto jinak.

2.2 Dodavatelem je provozovatel vodovodu nebo kanalizace – Vodohospodářská společnost Benešov a.s., na kterého vlastník příslušného vodovodu nebo kanalizace přenesl svá práva a povinnosti stanovená zákonem v uzavřené smlouvě o provozování vodovodu nebo kanalizace a je zároveň osobou, které krajský úřad vydal povolení k provozování vodovodů a kanalizací.

2.3 Opravou vodovodní a kanalizační přípojky je odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození zařízení za účelem uvedení do původního stavu nebo jinak provozu schopného stavu, nikoli však totálního poškození zařízení, či provedení změn, které by měly vliv na jeho funkci a vlastnosti.

2.4 Předčisticí zařízení je zařízení vnitřní instalace kanalizace, zajišťující přípustnou míru znečištění odpadních vod. Za jejich provozu schopnost, opravy a údržbu odpovídá odběratel.

2.5 Vodné je cenou za dodanou vodu a službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojené bezprostředně za vodoměrem, a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu.

2.6 Stočné je cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.

2.7 Kanalizační řad stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod do kanalizace vypouštěných a další podmínky jejího provozu.

2.8 Ukončení odběru je ukončení dodávky vody vodovodní přípojkou nebo ukončení odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou. Provádí jej dodavatel na žádost a na náklady odběratele. Smluvní vztah trvá do doby odpojení přípojky od vodovodu nebo kanalizace, nebo do doby ukončení platnosti smlouvy s původním odběratelem, nebo do doby převodu odběru na nového odběratele. Převodem odběru je ukončení smlouvy s původním odběratelem a uzavření smlouvy s novým odběratelem. Oba odběratelé písemně potvrdí datum převodu a stav měřidla při převodu.

2.9 Hrubým porušením smlouvy je:

 • neumožnění pracovníkům dodavatele přístup k měřícímu zařízení za účelem provedení údržby, odečtu a případné výměny
 • převede-li právo ze smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele
 • poškození – zničení měřícího zařízení, neoznámení poruchy měřícího zařízení a jiné závady
 • bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných skutečností, resp. neuvedení podstatných skutečností (např. změna vlastníka odběrného místa, ukončení užívání odběrného místa)
 • neplacení záloh pokud jsou sjednány, faktur, smluvní pokuty a úroku z prodlení v případě, že nebude plněno ani ve lhůtě dle písemné výzvy, přičemž lhůta nebude kratší 14 dnů, či v případě, kdy k porušení platební povinnosti plnit řádně a včas dojde opakovaně ( 3x).
 1. Společná práva a povinnosti dodavatele a odběratele

3.1 Ve výjimečných případech se mohou účastníci  smlouvy dohodnout, že plátcem vyúčtování vodného a stočného bude třetí osoba (nájemce, uživatel nemovitosti apod., dále jen “plátce faktur“). Označený plátce faktur přistupuje podpisem smlouvy ke všem právům a povinnostem plynoucím ze smlouvy, to v celém  rozsahu práv a povinností odběratele. Odběratel a plátce faktur jsou po dobu platnosti a účinnosti smlouvy oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně, to včetně platební povinnosti.

Odběratel může zmocnit jinou osobu i k úkonům spojeným s běžným provozem přípojky vůči dodavateli (vstup na pozemek, kontrola a výměna vodoměrů apod.).

3.2 Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, změnily natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele. Dodavatel je oprávněn přezkoumat veškeré údaje uvedené odběratelem a požadovat změnu smluvního vztahu dle zjištěné skutečnosti.

3.3 Odběratel je povinen v souladu s § 17 odst. 2, věta první zákona umožnit dodavateli kdykoliv přístup k přípojce a vodoměru (zejména pak při změně dodavatele či změně cen). Pokud není odběrní místo v době odečtu přístupné, je odběratel povinen na zvláštním tiskopisu ohlásit dodavateli přesný stav počítadla vodoměru do 5 dnů od výzvy dodavatele (tiskopis k ohlášení stavu vodoměru zanechá u odběratele pracovník provádějící odečet a zároveň bude odběrateli zasláno upozornění na e-mail uvedený ve Smlouvě). Jestliže tak odběratel neučiní, je dodavatel oprávněn vyfakturovat množství vycházející z průměrné dodávky vody za minulé období popř. jiným způsobem dle zákona. Termín odečtu stanovuje dodavatel.

 

 1. Práva a povinnosti odběratele

4.1 Dodavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zkoumat vlastnictví k pozemku nebo ke stavbě připojené na vodovod nebo kanalizaci, přičemž odběratel je povinen dodavateli poskytnout potřebnou součinnost.

4.2 Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebné údaje v souvislosti se smlouvou, jakož i údaje o rozdělení spotřeby na domácnosti a ostatní a výměru odkanalizovaných ploch pro srážkovou vodu.

4.3 Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením (mechanickým, ohněm, mrazem) a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru ze strany odběratele je nepřípustný a dodavatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění je hodnoceno jako hrubé porušení smlouvy. Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobeno přímým zásahem nebo nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem, hradí škody a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel. Odběratel je povinen odstranit překážky, které znemožňují odečíst vodoměr.

4.4 Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody.

4.5 Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, odběratel může odebírat vodu z vodovodu a vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu oprávněných uživatelů připojené nemovitosti, nikoliv též třetích osob.

4.6 Zjistí-li se, že vodoměr nezaznamenává údaje o množství dodávané vody, vypočte se množství jako dodávka ve stejném období minulého roku nebo technickým propočtem.

4.7 Pokud odběratel ukončí odběr vody (prodej nemovitosti, odstěhování apod.), oznámí tuto skutečnost dodavateli písemně 14 dnů předem, neučiní-li tak, je povinen platit vodné a stočné za dobu až do okamžiku ukončení platnosti smlouvy s dodavatelem či do uzavření odběratelské smlouvy s novým odběratelem nebo do zastavení dodávky vody či zastavení odvodu odpadních vod.

4.8 V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z důvodů uvedených v bodě 5.3 b) až g) těchto podmínek, hradí náklady s tím spojené odběratel.

4.9 Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní vodovod připojený na veřejnou síť s potrubím zásobovaným z jiného zdroje.

4.10. Odběratel je povinen na výzvu dodavatele zajistit na své náklady laboratorní kontrolu parametrů odpadních vod v rozsahu nařízení č.143/2012 Sb., v pozdějším znění. Výsledky analýz je povinen předat bezodkladně dodavateli.

 

 1. Práva a povinnosti dodavatele

5.1 Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy a po dobu jejího trvání jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat.

5.2 Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelné pohromy, při havárii vodovodu či kanalizace, vodovodní nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.

5.3 Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení

 • při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích
 • nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku
 • neumožní-li odběratel dodavateli přístup po jeho písemné výzvě k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace
 • bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky
 • neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo na kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné dodavatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny
 • při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod
 • v případě prodlení odběratele s placením vodného a stočného či záloh na tyto služby podle sjednaného způsobu úhrady delšího než 30 dnů.

5.4 Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5.3 je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod:

 • podle odstavce 5.3 písm. b) až g) alespoň 5 dnů předem
 • podle odstavce 5.3 písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.

5.5 V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5.2 a 5.3 písm. a) je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek

 

 1. Dodávka vody, stanovení množství dodané vody

6.1 Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.

6.2 Množství dodané vody měří dodavatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem a podléhá úřednímu ověření v souladu se zvláštními právními předpisy.

6.3 Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Dodavatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny, přičemž odběratel je povinen poskytnout dodavateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí dodavatel neprodleně písemně odběrateli.

6.4 Osazení, údržbu a výměnu vodoměrů provádí dodavatel

6.5 Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené dodavatelem. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání dodavatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.

 

 1. Odvádění odpadních vod a jejich měření

7.1 Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Porušení této povinnosti je klasifikováno jako závada na přípojce.

7.2 Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřícím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád.

7.3 Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel potřeby vody z vodovodu odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů.

7.4 Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30m3 za rok (důkazní povinnost leží na odběrateli), zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli jinak.

7.5 Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možné zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem provedeným dodavatelem.

7.6 Odvedené srážkové vody jsou vypočítávány za každou nemovitost, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou, nebo přes volný výtok do uliční vpusti do kanalizace. Srážkové vody se nehradí z dálnic, silnic, místních a účelových komunikací veřejně přístupných, zoologických zahrad, nemovitostí určených k trvalému bydlení a z domácnosti.

7.7 Odběratel – právnická osoba je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Četnost, charakter a ukazatele určuje dodavatel. Odběratel je povinen doručit dodavateli originál výsledku rozboru vypracovaného akreditovanou laboratoří.

 

 1. Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod

8.1 Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr

 • před vodoměrem
 • bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní
 • přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává, či zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný
 • přes vodoměr, jejž odběratel nedostatečně ochránil před poškozením

8.2 Neoprávněným je vypouštění odpadních vod do kanalizace

 • bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod
 • v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem
 • přes měřící zařízení neschválené dodavatelem nebo přes měřící zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

8.3 Odběratel je povinen nahradit dodavateli ztráty vzniklé neoprávněným odběrem vody z vodovodu nebo neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace.

 

 1. Smluvní pokuty

9.1 Dodavatel a odběratel si za porušení smlouvy nebo porušení těchto podmínek sjednávají smluvní pokuty. Dodavatel může odběrateli účtovat a tento je po jejím vyúčtování povinen zaplatit smluvní pokutu (dále jen SP).

9.2 SP se sjednává ve výši 10.000,-- Kč v případě, že odběratel:

 • provedl taková opatření, aby fakturační měřidlo buď průtok nezaznamenávalo, nebo jej zaznamenávalo nesprávně ke škodě dodavatele, popřípadě užíval-li vědomě nesprávně upraveného měřidla, jestliže měřidlo poškodil nebo umožnil poškození zajištění (plomby) a neohlásil jeho nahodilé poškození do 3 dnů po tom, kdy je zjistil a dále měřidlo používal nebo ho přemístil bez souhlasu dodavatele. Stejná pokuta se vztahuje i na měřidla, která zaznamenávají množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace.
 • neumožnil dodavateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu či kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě, případně k měřicím přístrojům.
 • použil požární obtok vodoměru k jiným než požárním účelům.
 • připojil vodovodní či kanalizační přípojku bez písemného souhlasu dodavatele.
 • umožní připojení dalšího odběratele na svoji přípojku bez písemného souhlasu dodavatele.
 • neodstraní závady na vodovodní či kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu či vnitřní kanalizaci zjištěné dodavatelem ve lhůtě jím stanovené.
 • převede právo z uzavřené smlouvy na dalšího odběratele bez písemného souhlasu dodavatele.
 • neoprávněně manipuloval s uzávěrem na odbočení vodovodu.
 • záměrně uvedl nesprávné údaje ve smlouvě, čímž poškodil dodavatele.

9.3 Při odběru pitné vody nebo vypouštění odpadních vod, při kterých odběratel porušil povinnosti dle odst. 9.2 písm. a), c) a d) tohoto článku, se množství odebrané vody a vypouštěné odpadní vody za příslušné období stanovuje výpočtem dle zákona (§17 odst. 5, § 19 odst. 5 a vyhlášky (§ 28)).

9.4 Za vypouštění závadných látek nebo látek, které dle kanalizačního řádu nejsou odpadními vodami, může dodavatel odběrateli účtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč, a to za každý zjištěný druh takové látky.

9.5 Za vypouštění odpadních vod do kanalizace ve vyšší koncentraci nebo bilanční hodnotě znečištění než bylo sjednáno, může dodavatel odběrateli účtovat SP vypočtenou tak, že za překročení každého ukazatele koncentrační nebo bilanční hodnoty znečištění o každé 1%, činí SP dodavatelem stanovené procento stočného za dobu, po kterou k překročení docházelo. Nelze-li dobu překročení příslušného ukazatele stanovit, má se za to, že tato doba činí 7 dní.

9.6 Odběratel uhradí dodavateli náklady spojené se zjišťováním porušení povinností dle odstavců 9.4 a 9.5 tohoto článku, a to v případě, je-li toto porušení zjištěno.

9.7 Odebírá-li odběratel pitnou vodu nebo vypouští-li odpadní vody ve vyšším než dohodnutém množství a nad povolenou odchylku v množství + 20%, může dodavatel vyúčtovat odběrateli SP ve výši trojnásobku vodného, resp. stočného, připadajícího na nadlimitní množství pitné vody odebrané z vodovodu, resp. odpadních vod vpouštěných do kanalizace. V případě překročení limitu pro okamžitý průtok (v l/s) se nadlimitní množství stanovuje za období 7 dnů. Při výpočtu SP se povolená odchylka + 20% nezohledňuje.

9.8 SP se může vyúčtovat za každé porušení smlouvy a těchto obchodních podmínek zvlášť. Její zaplacení nezbavuje odběratele povinnosti uhradit vzniklou škodu.

9.9 V případě nezaplacení vodného a stočného, zálohy, faktury případně jiné pohledávky (nebo její části) do data jejich splatnosti, bude následně odběrateli zaslána upomínka. Za zpracování a odeslání upomínky, které přestavuje čas pracovníka (v případě upomínky s upozorněním na uzavírku přípojky koordinaci termínu s technikem), materiál a  poštovné, může dodavatel odběrateli v následujícím účtovacím období vyúčtovat takové vynaložené náklady paušální částkou až do výše 200,- Kč, a to za každý jednotlivý případ písemné upomínky (oznámení) Paušální náklady na upomínku jsou sjednanou smluvní pokutou. Odběratel je povinen tyto paušální náklady uhradit společně s vyúčtováním za následující období.

9.10 Dodavatel neodpovídá za škody a ušlý zisk vzniklé nedostatkem tlaku vody při omezeném zásobování vodou pro poruchu na vodovodu, při přerušení dodávky elektrické energie, při nedostatku vody nebo z důvodu, pro který je dodavatel oprávněn dodávku omezit či přerušit.

 

 1. Doručování

10.1 Písemnosti a daňové doklady (faktury) jsou zasílány na doručovací adresu, určenou ve smlouvě odběratelem. V případě, že o to odběratel písemně požádá, budou veškeré písemnosti a daňové doklady zasílány na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. V takovém případě bude veškerá korespondence mezi smluvními stranami vyřizována prostřednictvím e-mailu.

10.2 Veškeré písemnosti, kde je nezbytné prokazatelné doručení na adresu odběratele nebo dodavatele, budou doručovány druhému účastníkovi smlouvy na adresu uvedenou ve Smlouvě jako doručovací, a to prostřednictvím veřejného doručovatele (pošta) jako psaná (evidovaná) zásilka ve smyslu poštovního řádu. Zásilka se považuje za doručenou i v případě pokud adresát odmítne převzetí zásilky nebo pokud se zásilka vrátí jako nedoručená z důvodů, že adresát si zásilku nevyzvedl na poště ve stanovené lhůtě nebo z důvodu, že adresát je neznámý, a to i v případě, že se adresát o uložení zásilky na poště nedozvěděl. V těchto případech se zásilka považuje za doručenou 10 dnem po odeslání. 

10.3 Účastníci jsou oprávněni změnit adresu pro doručování s tím, že tato změna je účinná okamžikem doručení písemného oznámení změny druhé straně.

 

 1. Platební podmínky a fakturace, úrok z prodlení

11.1 Dodávka vody a odvádění odpadních vod se účtuje za cenu sjednanou ve Smlouvě. Stanovení ceny vodného a stočného odpovídá platným cenovým předpisům. Při stanovení ceny vychází dodavatel z příslušných obecně závazných předpisů, které usměrňují tvorbu ceny vodného a stočného. Dodavatel si sjednává právo měnit jednostranně takto stanovené ceny v mezích platných právních předpisů regulujících cenu vodného a stočného. Změna ceny musí být vždy min. 15 dnů před její platností zveřejněna. Takto upravenou cenu považují obě smluvní strany za dohodnutou. Ceny vodného a stočného, platné ke dni uzavření této smlouvy, jsou uvedeny v ceníku dodavatele.

11.2 V platebním styku budou používány variabilní symboly a bankovní účty uvedené na příslušné faktuře.

11.3 Pokud odběratel, který hradí faktury, připojí k úhradě nesprávný variabilní symbol, nebo platbu provede na jiné bankovní spojení dodavatele, než je uvedeno na faktuře, bude platba posuzována jako neuhrazená a to až do doby její správné identifikace, nebo je v takovém případě dodavatel oprávněn platbu přiřadit k nejstaršímu splatnému dluhu odběratele.

V případě prodlení s úhradou plateb dle Smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši:

 • 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, je-li prodlení na straně dodavatele nebo odběratele, který je podnikatelem.
 • dle zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění je-li prodlení na straně odběratele, který není podnikatelem.

11.4 Při prodlení ve splatnosti zálohových faktur a vyúčtovacích faktur na dodávku vody a odvádění odpadních vod může být odběrateli účtováno:

 • 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, je-li prodlení na straně odběratele, který je podnikatelem.
 • dle zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je-li prodlení na straně odběratele, který není podnikatelem.

11.5 Dodavatel může na úhradu svých pohledávek za odběratelem (faktur, smluvních pokut, úroků z prodlení) započíst přeplatky fakturace, případně i zálohy.

11.6 Termín uhrazení splatných pohledávek (faktur, smluvních pokut, úroků z prodlení) se rozumí datum připsání na účet dodavatele. 

11.7 V případě uplatňování dvousložkové ceny vodného a stočného je dodavatel povinen na žádost odběratele poskytnout mu slevu z pevné složky v případě nefunkčnosti vodovodního nebo kanalizačního systému vzniklé bez zavinění odběratele, tzn., pevná složka nebude ve dnech nefunkčnosti účtována, a to v každém započatém dni nefunkčnosti vyjma prvních 24 hodin.

 

 1. Reklamace

Odběratel má právo reklamovat vady dodávky a fakturace v souladu s reklamačním řádem. Reklamaci písemně uplatní u Vodohospodářské společnosti Benešov a.s., Černoleská 1600, Benešov u Prahy 256 01, nejpozději do 30 dnů od zjištění vady. Dodavatel reklamaci přešetří a výsledek šetření oznámí odběrateli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy reklamaci obdržel.

Reklamační řád, který upravuje reklamace v rámci smlouvy, práva a povinnosti odběratele a dodavatele při reklamacích, je spolu s ostatními dokumenty předepsanými v rámci zákona, k dispozici odběratelům v sídle a na provozech dodavatele.