Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Vodovodní přípojky

Drobečková navigace

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem (§ 3, zákon 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích – v platném znění). Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka.

Vlastníkem vodovodních přípojek zřízených do účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li opak. Vlastníkem vodovodní přípojky po účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. je ten, kdo na své náklady přípojku zřídil.

Realizaci oprav a údržby všech vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních prostředků.

Veřejným prostranstvím (v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb. § 34) se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.