Hlášení poruch: volejte 840 205 206 nebo 321 389 190

Zákaznické centrum: 840 205 206, 321 389 190, info@vhsbenesov.cz

Kvalita vody

Drobečková navigace

Vodohospodářská společnost Benešov provozuje vlastní laboratoř pitných vod s osvědčením o správné činnosti laboratoře ASLAB, která v pravidelných intervalech provádí rozbory dodávané vody v provozovaných lokalitách a dbá na dodržení zákonných limitů na kvalitu pitné vody (bližší informace o pitné vodě vě vaší obci naleznete zde). Kvalitu vody v provozovaných lokalitách monitoruje i Krajská hygienická stanice.

Jako pitná voda se označuje veškerá voda určená k pití, přípravě jídel či nápojů, voda určená k péči o tělo a voda používaná k čištění předmětů, které přicházejí do styku s potravinami či lidským tělem.
Jako taková musí vyhovovat hygienickým limitům mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů. Tyto limity jsou upraveny platným prováděcím právním předpisem, nebo jsou povoleny či určeny příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Kontrola dodržování hygienických limitů ve vodovodní síti je prováděna v akreditované laboratoři.
Konkrétní hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, stejně jako na četnost a rozsah kontroly pitné vody určuje vyhláška 252/2004 Sb.