Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Politika organizace

Prvořadou snahou společnosti Vodohospodářská společnost Benešov a.s. je být tržní a konkurenceschopnou organizací, která stabilně vykazuje zisk a mezi jejíž hlavní strategické cíle v oblasti integrovaného systému řízení patří:

 •  účinnou kontrolou a prevencí snižovat úniky pitné vody z vodovodních systémů měst a obcí
 • účinně snižovat provozní náklady, spotřebu energií a paliv
 • účinnou prevencí předcházet úrazům a poškození zdraví a neustále tak zvyšovat výkonnost systému bezpečnosti práce
 • zkvalitňovat komunikaci se zákazníky, vlastníky infrastruktury a zadavateli staveb – při odečtech, fakturacích a reklamacích
 • průběžně obnovovat vozový a strojní park a udržovat ho tak na dostatečné technické úrovni
 • dosahovat snižování energetické náročnosti
 • podpora a využívání lokálních a regionálních dodavatelů a zaměstnanosti v regionu např. servisní služby, pojištění, údržba

 

Vrcholové vedení společnosti se k podpoře výše uvedené politiky organizace zavazuje:

 • komunikovat o politice IMS se všemi osobami řízenými organizací se záměrem vytvořit u nich povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblasti integrovaného systému managementu
 • k osobní angažovanosti a aktivitě při plnění požadavků IMS a neustálého zlepšování efektivnosti IMS
 • politiku organizace ročně přezkoumávat k zajištění neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu k organizaci a upřesňovat do vykonatelných cílů a programů a vytvářet podmínky pro jejich splnění všem pracovníkům
 • cíle, cílové hodnoty a programy k naplnění politiky společnosti pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat a v případě jejich vyvozovat opatření
 • plánovat nezbytné zdroje nutné pro plnění cílů a programů
 • zvyšovat kvalifikaci všech pracovníků
 • trvale zlepšovat efektivnost všech částí IMS
 • sdělovat politiku společnosti všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z pověření organizace, zveřejňovat ji a zpřístupnit ji veřejnosti a zainteresovaným stranám
 • být souladu a plnit příslušné závazné povinnosti

 

Od zaměstnanců společnosti vrcholové vedení očekává:

 • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených systémem integrovaného managementu
 • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce a pozitivní vztah k celému IMS
 • předcházení chybám, nehodám a incidentům důslednou sebekontrolou
 • podporu firemní strategie / politiky organizace

 

Společnost se hlásí k principům a standardům Etické charty skupiny SUEZ.

 

Politika IMS – oblast managementu kvality

 • investujeme do vzdělání - udržujeme kvalifikaci pracovníků na vysoké úrovni, udržujeme dostatečnou zastupitelnost pracovníků
 • spolupracujeme se školami na zapracování a získávání praktických zkušeností studentů
 • investujeme do modernizací technologií, zajišťujeme průběžnou obnovu a modernizaci
 • získáváme stále nové zákazníky – rozšiřujeme své portfolio zákazníků
 • snižujeme podíl nespokojených zákazníků, počet reklamací
 • zkvalitňujeme komunikaci se zákazníky, vlastníky infrastruktury a zadavateli staveb
 • chováme se flexibilně, snažíme se maximálně akceptovat požadavky zákazníků

 

Politika IMS – oblast managementu environmentu

 • průběžně obnovujeme vozový a strojní park a udržujeme ho na dostatečné technické úrovni
 • snižujeme provozní náklady, spotřeby energií a pohonných hmot
 • vyhodnocujeme a předcházíme environmentálním a průmyslovým rizikům
 • aktivně se účastníme dobrovolných regionálních ekologických projektů – Čistá Sázava, čištění parku Konopiště, atd.
 • chráníme životní prostředí a chováme se v této oblasti preventivně

 

 Politika IMS – oblast managementu bezpečnosti práce

 • zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví a je vhodné pro účely, velikost a kontext organizace a pro
 • specifický charakter rizik v oblasti BOZP
 • odstraňujeme nebezpečí a snižujeme rizika BOZP, vyhledáváme skoronehody
 • zvyšujeme průběžně kvalifikaci vlastních pracovníků s odbornou způsobilostí
 • dodržování standardů skupiny SUEZ
 • systém managementu bezpečnosti práce průběžně hodnotíme, porovnáváme a upravujeme v rámci mezinárodní spolupráce – WIKTI. 

 

Politika IMS – oblast energetického managementu

 • snižujeme spotřeby energií
 • snižujeme efektivně energetickou náročnost
 • investujeme do moderních a energeticky účinnějších technologií
 • postupně rozšiřujeme EnMS na všechna pracoviště společnosti

 

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva