Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Odvádění a čištění

Základní pojmy:

Odpadní voda

Odpadní voda, tedy veškerá voda přeměněná užitím či odvedená do kanalizace (tj. splašková voda z domácností, odpadní voda z komerčních provozů, dešťová voda odváděná vnitřní kanalizací, kondenzát) obsahuje mnoho nečistot, které je nutné odstranit před tím, než se začne vypouštět zpět do přírody. Proto je odpadní voda odváděna kanalizační sítí na čistírnu odpadních vod.

Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod, z pozemku nebo stavby až k místu připojení na kanalizační přípojku. Vnitřní kanalizace není vodním dílem. Vlastníkem a provozovatelem vnitřní kanalizace je vlastník pozemku či stavby.

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Vlastníkem přípojky je ten, kdo ji na vlastní náklady zřídil, zpravidla majitel pozemku či stavby. Veškeré opravy a údržbu kanalizační přípojky provádí provozovatel kanalizační sítě.

Kanalizace

Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.
Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci.Kanalizace je vodním dílem. 

V gravitační kanalizaci je odpadní voda uváděna v pohyb gravitační silou, tento typ kanalizace vyžaduje dostatečný spád stoky. Kanalizace s nuceným pohybem odpadní vody se nazývá tlaková kanalizace.

Čerpací stanice

Čerpací stanice se využívají především tam, kde je potřeba překonat nějakou překážku (např. táhlou rovinu či kopec), se kterými si gravitační kanalizace sama neporadí. Stanice tedy vodu přes překážku vytlačí a zajistí tak plynulý pohyb odpadních vod v síti.

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod ("čovka", ČOV) je zařízení, kde dochází k čištění odpadních vod. Nalezneme je v blízkosti různých provozů, u měst a obcí, kde čistí vody smíšené a komunální. Je mnoho druhů čistíren. Dělí se podle velikosti a typu čistírenského procesu. Obvyklým typem používaných ČOV v ČR je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Velké čistírny většinou používají všechny dostupné čisticí procesy- biochemické, mechanické a chemické procesy. Zákony České republiky řídí vypouštění odpadních vod do recipientů konkrétně Zákon O vodách a Zákon O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Svolení k vypouštění vydává Vodoprávní úřad.

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva