Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Novinky

Dvousložková cena vodného/stočného – povinnost úhrady pevné složky ceny

Obec jakožto vlastník vodohospodářské infrastruktury v obci rozhoduje o úhradě vodného/stočného v jednosložkové či dvousložkové ceně.

Zákon o vodovodech a kanalizacích zák. č. 274/2001 Sb., § 2 odst. 6) (dále jen “ZVaK“)  definuje pojem odběratele tak, že „Odběratelem je vlastník pozemku či stavby připojené na vodovod. Odběratelem je tedy ten, kdo má do stavby nebo na pozemek, které jsou v jeho vlastnictví, zavedenou vodovodní přípojku, která je připojena na vodovod.

Pevná složka vodného/stočného sebou nese fixní a skutečné náklady za připojení samotných pozemků či obytných objektů na vodovodní/kanalizační řad přípojkou odběratele a je stanovena dle přesných pravidel daných vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se prování zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Pevná složka tedy cenou za existující možnost bez dalšího odebírat pitnou vodu z veřejného vodovodu/odvádět odpadní vodu do kanalizace.

Pokud je zájmem odběratele pozbýt povinnost k úhradě pevné složky vodného/stočného, pak musí přestat být odběratelem ve smyslu definice odběratele dle ust. § 2 odst.6) ZVaK.  Odběratel tak musí dosáhnout takového stavu, kdy nemovitost nebude připojena na vodovod/kanalizaci, tj. musí být navozen stav, kdy přestane existovat spojení (byt´ nevyužívané) mezi vodovodním řadem a nemovitostí.

Povinnost k úhradě pevné složky vodného na straně vlastníka vodovodní přípojky napojené na veřejný vodovod tedy zaniká prokazatelným fyzickým odpojením vodovodní přípojky od řadu (a ukončením odběratelské smlouvy, byla -li uzavřena).

Pouhou demontáží vodoměru či zaslepením vodovodní přípojky nezaniká povinnost vlastníka vodovodní přípojky napojené na řad k úhradě pevné složky vodného. Stejně tak tato povinnost nezaniká v případě ukončení odběratelské smlouvy. V takovém případě vzniká na straně vlastníka přípojky bezdůvodné obohacení za připojení na vodovod ve výši pevné složky ceny vodného/stočného.

Ukončení účtování pevné složky vodného ze strany vlastníka vodohospodářské infrastruktury musí předcházet - Žádost odběratele o odborné odpojení vodovodní přípojky od veřejného řadu a samotná realizace faktického odpojení přípojky, tj. výkop zeminy v místě napojení, demontáž napojení přípojky na vodovodní řad, uzávěr vodovodního řadu, zásyp hloubení zeminou a terénní úprava - to na náklady odběratele.

Aktuálně platný ceník za odpojení, či znovu připojení přípojky je k dispozici na vyžádání u provozovatele.

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva