Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 • n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Z důvodu přerušení dodávky pitné vody od  PVK, a.s. bude v termínu 26.10.2023 od 8:00 hod do 27.10.2023 5:00 hod

zcela přerušena dodávka PV v obci Přezletice.

Náhradní zásobování PV bude zajištěno cisternami.

 

Potřebné aktuální informace budou zveřejněny na webových stránkách VHS Benešov a webových stránkách obce. V případě potíží se mohou zákazníci obracet na Zákaznické centrum a na Dispečink VHS Benešov na čísle +420 840 205 206.

VHS Benešov

Obec jakožto vlastník vodohospodářské infrastruktury v obci rozhoduje o úhradě vodného/stočného v jednosložkové či dvousložkové ceně.

Zákon o vodovodech a kanalizacích zák. č. 274/2001 Sb., § 2 odst. 6) (dále jen “ZVaK“)  definuje pojem odběratele tak, že „Odběratelem je vlastník pozemku či stavby připojené na vodovod. Odběratelem je tedy ten, kdo má do stavby nebo na pozemek, které jsou v jeho vlastnictví, zavedenou vodovodní přípojku, která je připojena na vodovod.

Pevná složka vodného/stočného sebou nese fixní a skutečné náklady za připojení samotných pozemků či obytných objektů na vodovodní/kanalizační řad přípojkou odběratele a je stanovena dle přesných pravidel daných vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se prování zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Pevná složka tedy cenou za existující možnost bez dalšího odebírat pitnou vodu z veřejného vodovodu/odvádět odpadní vodu do kanalizace.

Pokud je zájmem odběratele pozbýt povinnost k úhradě pevné složky vodného/stočného, pak musí přestat být odběratelem ve smyslu definice odběratele dle ust. § 2 odst.6) ZVaK.  Odběratel tak musí dosáhnout takového stavu, kdy nemovitost nebude připojena na vodovod/kanalizaci, tj. musí být navozen stav, kdy přestane existovat spojení (byt´ nevyužívané) mezi vodovodním řadem a nemovitostí.

Povinnost k úhradě pevné složky vodného na straně vlastníka vodovodní přípojky napojené na veřejný vodovod tedy zaniká prokazatelným fyzickým odpojením vodovodní přípojky od řadu (a ukončením odběratelské smlouvy, byla -li uzavřena).

Pouhou demontáží vodoměru či zaslepením vodovodní přípojky nezaniká povinnost vlastníka vodovodní přípojky napojené na řad k úhradě pevné složky vodného. Stejně tak tato povinnost nezaniká v případě ukončení odběratelské smlouvy. V takovém případě vzniká na straně vlastníka přípojky bezdůvodné obohacení za připojení na vodovod ve výši pevné složky ceny vodného/stočného.

Ukončení účtování pevné složky vodného ze strany vlastníka vodohospodářské infrastruktury musí předcházet - Žádost odběratele o odborné odpojení vodovodní přípojky od veřejného řadu a samotná realizace faktického odpojení přípojky, tj. výkop zeminy v místě napojení, demontáž napojení přípojky na vodovodní řad, uzávěr vodovodního řadu, zásyp hloubení zeminou a terénní úprava - to na náklady odběratele.

Aktuálně platný ceník za odpojení, či znovu připojení přípojky je k dispozici na vyžádání u provozovatele.

V souladu s platnou legislativou byla od 1.7.2022 zavedena fakturace ve dvousložkové ceně na základě rozhodnutí obce a to v obci Kamenice a Křížkový Újezdec.

Dvousložková cena se skládá z pohyblivé a pevné složky.  V principu lze říci, že se jednosložková cena rozdělí na dvě části.

Pohyblivá složka je v podstatě stejná jako jednosložková. Za odebrané množství vody se zaplatí násobek ceny za metr krychlový. Pevná složka je platbou za připojení.

Proč se zavádí dvousložková cena vody?

Tím, že část platby nebude závislá na odebraném množství, se zvýší výběr za vodné od uživatelů s extrémně nízkým odběrem nebo bez odběru. Pokryjí se tím alespoň částečně ty náklady na výrobu a dodávku vody, které nejsou závislé na množství odebírané vody. Tyto náklady, kterým se říká fixní, činí až 80% veškerých nákladů. Jedná se o obnovu majetku, náklady na laboratorní rozbory, čištění a údržbu sítí apod.

U jednosložkové ceny se všechny náklady rozpočítávají na fakturovanou vodu a uživatel, který je závislý výhradně na dodávce vody z veřejného vodovodu, hradí tyto fixní náklady i za uživatele s nízkým odběrem. Dvousložková cena je proto spravedlivější.

Zákazník s průměrným odběrem zaplatí obdobnou částku při jednosložkové ceně jako při dvousložkové

Znamená to, že se voda zdraží? Ne, kubický metr je naopak levnější. Kdo má průměrný odběr, ten v součtu zaplatí za rok stejně. Rodiny s dětmi, dvougenerační a menší bytové domy ušetří. Více naopak zaplatí zejména ti, kteří objekt využívají jen sezónně nebo mají vlastní studnu a vodu z vodovodu používají jen na pití a vaření.

Cenu za vodu řada zákazníků vnímá jen jako platbu za odebrané zboží – naměřené množství. Přitom je to potřeba vnímat více jako službu. Aby se voda mohla upravit a pak k zákazníkovi dotéct, je na to potřeba nákladná a složitá infrastruktura. Údržbu a obnovu této infrastruktury dosud platili jen ti, kteří vodu odebírali, a doslova dotovali majitele rekreačních objektů nebo studní.

 

 

Faktury jsou vydávány v pravidelných intervalech a lze je hradit několika způsoby ...

Od června společnost zavádí novou možnost úhrady faktur za vodné a stočné ...

pracovník VHSVýměny vodoměrů – upozornění: V lokalitách provozovaných VHS Benešov probíhají pravidelné výměny vodoměrů...

© 2013 VHS Benešov a.s.

veškerá práva vyhrazena

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva